Kubota vuokrausehdot

Vuokrasopimuksen yleiset ehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala
Näitä vuokraehtoja sovelletaan Polttix Oy:n ( jäljempänä
”vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan ( jäljempänä ”vuokralleottaja” )
välillä.

2. Vuokra-aika
Vuokra-aika ja vaaranvastuu alkavat päivästä, jolloin kalusto
toimitetaan vuokralleottajalle. Vuokra-aika ja vaaranvastuu päättyvät
päivänä, jolloin kalusto palautuu kaikkine tarvikkeineen vuokralleantajalle.
Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.
Lyhin vuokra-aika on yksi päivä / vuorokausi.

3. Kaluston luovuttaminen
Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja vuokralleottajan
sopima kalusto sellaisenaan kuin se on vuokrasopimusta tehtäessä
kirjallisesti yksilöity. Vuokrakohteeseen ei kuulu käyttöenergia,
voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy ja käyttöhenkilökunnan
hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.
Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan
kaluston määrä, laatu ja kunto. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin
vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä.
Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin
vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. Vuokrakaluston käyttö
Vuokralleottajan tulee tutustua turva- ja käyttöohjeeseen.
Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille
tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeen
mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito-
ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokralleottaja ei saa korjata
tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman
vuokralleantajan suostumusta. Vuokrasopimus koskee normaalia
yksivuorokäyttöä, ellei erikseen ole toisin sovittu. Vuokralleottaja
on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän vuokralleantajalle
mikäli se poikkeaa normaalista yksivuorokäytöstä. Jos kalustoa käytetään
kaksi- tai kolmivuorotyössä, tulee vuokralleottajan maksaa tällaisesta
käytöstä vuokralleantajan hinnaston mukainen lisäkorvaus.
Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen
antamaa kirjallista suostumusta. Vuokrakalustoa saa käyttää
ainoastaan ilmoitetussa työkohteessa ja tieliikennöinti on kielletty.

5. Vuokrakohteen palautus
Vuokralleantaja noutaa vuokrakaluston sovittuna ajankohtana ja
vuokralleottajan tulee huolehtia että kalusto on samassa kunnossa
kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Mikäli vuokrakohdetta ei palauteta
sovittuna päivänä, vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan
yliajalta sovittua vuokraa vastaavan korvauksen aina palautuspäivään
saakka, minne myös vaaranvastuu ulottuu.

6. Vuokralleottajan vastuu
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-
aikana huolimattomuudesta tai virheellisestä käsittelystä sekä
puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana
tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon.
Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston
puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen.
Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräystenmukaisten
työmaatarkastusten suorittamisesta.

7. Vuokralleantajan vastuu
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista
korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä
tai rikkoutumisesta, vuokralleottajan mahdollisesti aiheutuvista
välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

8. Vakuutukset
Vuokrakalusto ei ole vuokralleantajan toimesta vakuutettu.
Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta
vakuuttamisesta. Mikäli vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen
tai lähetyksen vuokralleottajan lukuun, vuokralleantajalla on oikeus
ottaa kuljetusvakuutus vuokralleottajan lukuun.

9. Sopimusrikkomus
Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen
tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja,
vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa
vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta.
Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, mikäli vuokralleottajan
toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sopimuksen
tekemisen jälkeen sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen
laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän
sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä.
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen
purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.

10. Ylivoimainen este
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos
luonnonilmiö, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko,
työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto,
kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai
muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston
tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttyminen
edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna
vuokralleantajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole
velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen
korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä
aiheutunutta vahinkoa ja vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa
sopimus.

11. Vuokrasopimuksen siirtäminen
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä
luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman
vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

12. Riitaisuudet
Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan
vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokralleantajan niin
tahtoessa, vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.